Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 700

Msza św.: godz. 900

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 700
Msza św.: godz. 1730


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.


Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie
od poniedziałku do piątku przed Mszą Św. wieczorną i po Mszy Św.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny:
ks. proboszcz Stanisław Guzy
tel. 16 65-14-027 lub 609-469-488

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Potrzebne dokumenty:

 • Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
 • Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
 • Dowód osobisty
 • Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej
 • Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania
 • Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej - trzy rozmowy
 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
 • Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przed ślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

SAKRAMENT CHRZTU

Chrztu Świętego udzielamy w trzecią niedziele miesiąca na Mszy świętej o godzinie 1100.

W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie, który trzeba uzgodnić z duszpasterzem.

Zapisy dziecka do chrztu dokonujemy w kancelarii parafialnej we czwartek przed trzecią niedzielą miesiąca

podczas katechezy chrzcielnej, przedstawiając następujące dokumenty:

 

 • Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka. / jeżeli ślub odbył się w innej parafii/
 • Zaświadczenie dla chrzestnych 

          W katechezie winni uczestniczyć rodzice dziecka i chrzestni. 


Chrzestny

 • Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat,

          przyjął Sakrament Bierzmowania i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje

          parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.

 • Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.


POGRZEB

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy.

W nagłych wypadkach wzywamy kapłana zaraz. Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem potrzebne są dokumenty:

Karta zgonu od lekarza potwierdzona przez Urząd Stanu Cywilnego.
Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)


Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej.

O spowiedzi pamiętamy wcześniej, a nie w czasie pogrzebu. 

Z racji ofiary składanej przez uczestników mszy św. pogrzebowej odprawiane są mszę św.

O ilości i terminie celebracji tych mszy św. informujemy w najbliższą niedziele po pogrzebie.

Liturgia dnia


Polecane strony